Říjen 2011

Angličtina - Zákl. nepravidelná slovesa (IRREGULAR VERBS)

12. října 2011 v 23:57 | Madlenka |  učivo

dostat
get
got
gotten
psát
write
wrote
written
padat
fall
fell
fallen
opustit
leave
left
left
číst
read
read
read
jíst
eat
ate
eaten
myslet
think
thought
thought
běžet
run
ran
run
přinést
bring
brought
brought
ztratit
lose
lost
lost
začít
begin
began
begun
slyšet
hear
heard
heard
setkat se
meet
met
met
brát
take
took
taken
položit
put
put
put
plavat
swim
swam
swum
držet
hold
held
held
říci
say
said
said
najít
find
found
found
koupit
buy
bought
bought
zlomit
breake
broke
broken

Biologie - Rozmnožování (REPRODUKCE)

12. října 2011 v 23:54 | Madlenka |  učivo

Důvody:

- Zachování druhu

- Vytváření nových druhů

Nepohlavní

- Potřeba jen jednoho jedince

- Málo energicky náročné

- Rychlé

- Pučení

Pupen → nový jedinec
Př: Nezmar

- Dělení

Část těla → nový jedinec
Př: Trepka velká, palolo zelený

- Fragmentace

Mořský proud odnese část těla →nový jedinec
Př: Mořské houby

Hudební výchova - A.Vivaldi

12. října 2011 v 23:49 | Madlenka |  učivo

Životopis:

Celým jménem Antonio Lucio Vivaldi se narodil 4.března.1678 v Benátkách. Jeho otec byl holič, ale také uznávaný hudebník a pravděpodobně skladatel. Hrával v orchestru baziliky sv.Marka, kde působil i Giovanni Lagrenzi - Vivaldiho první učitel. Vivaldi se ale nevěnoval jen hudbě. Studoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Už od dětství ale trpěl vrozeným zúžením hrtanu, které se změnilo na vážné astma. Proto musel mší zanechat. Roku 1703 se stal houslovým mistrem v sirotčinci a pro zdejší sbor napsal několik skladeb.

Chemie - Krystalické struktury

12. října 2011 v 23:41 | Madlenka |  učivo

Amorfní látky


= bez pravidelného uspořádání

Krystalické látky


= pravidelné uspořádání v krystalické mřížce

Chemie - Kyslík (OXYGENIUM)

12. října 2011 v 23:39 | Madlenka |  učivo

= biogenní prvek

- Výskyt: - volný - v atmosféře (O2 - kyslík; O3 - ozon)
- vázaný ( H2O; hlinitokřemičitany; oxidy; organické látky-cukry,tuky,atd)

- Výroba:
1. Elektrolýza vody (O2 vedlejší produkt)
2. Frakční destilace kapalného vzduchu → stačí zmrazit
3. Rostliny

- Příprava:
1. Elektrolýza vody - v Hoffmanově přístroji
2. Rozklad kyslíkatých kyselin
a) peroxid vodíku (H2O2 -MnO2→ O2 + H2O; dezinfekce - krev působí katalyticky; O2
ničí bakterie)
b) manganistan draselný (KMnO4 + HCl + H2O2 → O2 + KCl + MnCO2 + H2O)
c) kyslíkatá sůl - součástí střel.prachu (2KNO3 -t→ O2 + 2KNO2; C + O2 → CO2)

Chemie - Vodík (HYDROGENIUM)

12. října 2011 v 23:38 | Madlenka |  učivo
- biogenní prvek

- výskyt: - volný -nejrozšířenější ve vesmíru
- vázaný - voda, kyseliny, hydroxidy, org.látky, uhlovodíky

- výroba:
1.Elektrolýza vody
2H2O → 2H + O2
2.Působením vody na rozžhavený koks
C + H2O → CO + H2
3.Konverze methanu (70% využití)
H2O+CH4 → CO + 3H2
4.Termolýza methanu
CH4 → C + 2H2

- příprava:
1.Reakce neušlechtilých kovů s kyselinou
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2.Elektrolýza - Hoffmanův přístroj (rozdělení na H2 + O2)
3.Reakce neušlechtilých kovů s hydroxidem
NaOH + Al → Al(OH)3 + H3

- vlastnosti:
FYZ: plyn, bezbarvý, bez zápachu, nejmenší atomy, nejlehčí plyn, 3 izotopy:
11H (protium) ; 21H (deuterium) ; 31H (tricium) ; 2H2O (těžká voda)
CHEM: H - H = H2 → dvouatomové molekuly
hoří, H2 + O2 → H2O (směs H2 + O2 je explozivní, samostatný H jen hoří), relativně reaktivní (H2 + O2 → H2O; H2 + N2 → NH3; H2 + Na → NaH)

- využití:
tlakové lahve (s červeným pruhem), výroba amoniaku, redukční činidlo (WO3 + H2 → H2O + W; olej - +H2 → margarín), na Slunci (H2 + O2 → H2O; H - H → He + Energie), termojaderná fúze (takarnak = termo-jaderný reaktor "palivo budoucnosti")

Hydridy= sloučeniny H s I.A a II.A skupinou (NaH-I - hydrid sodný)

1. iontové - uhlovodíky

2. kovalentní - polární; nepolární

3. kovové - charakter slitiny

polární (rozpustné ve vodě) - NH3; H2O; PH3; HCl
nepolární (nerozpustné ve vodě) - CH4 (methan); SiH4 (silan); H2S

Zeměpis - Faktory poškozující a měnící krajinu

12. října 2011 v 23:26 | Madlenka |  učivo

těžba nerostných surovin

  • změna reliéfu a tvářnosti krajiny
  • zásahy do zeleně a změna flóry i fauny

urbanizace a výstavba

  • změna krajinné mozaiky (tvořena členitostí terénu, vodními toky, rybníky, nádržemi, zbytky původní vegetace apod.), jejíž prvky ustupují vlivem vestavby lidských sídel, mostů, průmyslových objektů, silnic, dálnic, železnic apod.
  • změna reliéfu krajiny vlivem přemisťování velkého množství zeminy, hloubení příkopu atd.

Zeměpis - Pojmy

12. října 2011 v 23:24 | Madlenka |  učivo

Ekologie

Definice: Ekologie je věda, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí, což je jak neživé okolí, tak i ostatní organismy ať už stejného nebo jiného druhu.


Definice: Ekologie je věda o souvislostech v přírodě, studiu vnitřní struktury a funkce přírody, nauka o ekosystémech.


V první definici je ekologie zaměřená na organismus a zkoumá vztahy s okolím, kdežto v druhé definici zkoumá ekologie přírodu jako síť vztahů různých organismů.